Bevidst nærvær som metode Udskriv

"Hvis du tror du kan ændre tidligere eller kommende begivenheder ved at have det dårligt eller ved at være bekymret, så bor du på en anden planet med en anden virkelighed.” (Wayne W.Dyer)

Redskabet Bevidst Nærvær er en personligt udviklet syntese af etablerede teknikker og psykologiske teorier, justeret og videreudviklet i et feed-back med erfaringerne fra den daglige pædagogiske praksis som underviser i musik og idræt, her især de mentale aspekter ved idræt. 

Udgangspunktet for mit arbejde med fokusering i nuet er dels min tidlige ungdoms erfaring med yoga og meditation, dels Heinz Ryborz’ lille bog fra 1974, ”Afspænding gennem bevidsthedstræning.” De teknikker, der præsenteres i denne lille, men meget sobre og inspirerende bog, er stort set de samme som ca. 30 år senere optræder under navnet ”Mindfulness”.

Efter i mange år at have anvendt teknikkerne i mit eget liv i forhold til langdistanceløb – og som stressreduktionsredskab – anvendte jeg dem i min undervisning i forskellige idrætsdiscipliner ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Mit afgørende kriterium har været, at det skulle virke. Og det gør det.

Det er vigtigt for mig, at mit arbejde er evidens-baseret, og jeg opsøger løbende den nyeste information på området for at kunne levere en gedigen vejledning med empirisk tyngde. Jeg arbejder med andre ord ikke spirituelt og med energiforståelse som fx Eckhart Tolle, men ud fra videnskabelig erfaring indsamlet af fx Jon Kabat-Zinn (den empiriske Mindfulness) og Thomas Milsted fra Center for Stress.

Kroppen er et afgørende medium for at en forandrende læring kan finde sted. Personligt bekender jeg mig ikke til en krop/sjæl dualisme – snarere til ”du er din krop”. Derfor anvender jeg en lang række kropslige teknikker og øvelser til at bane vejen til det mentale forandringspotentiale og dermed styrke evnen til at kunne være stærkt bevidst til stede i nuet.

Dette er i overensstemmelse med systemisk tankegang, hvor det kropsligt legende kan være et stærkt læringsredskab (se fx Pia Halkjær Bjerring: Lær med leg, krop og relationer – veje til forståelse og ejerskab. Udgivet 2010).

Alt efter kursistens baggrund, temperament og indstilling kan øvelsernes grad af kroplighed varieres. Fra mindre krævende aktiviteter som tegning/maling eller gastronomi over yoga og fokuserede mentale øvelser, til idrætslige momenter, der så at sige ”tvinger” psyken til at blive fokuseret nu og her. 

Netop det legende element har sit fokus nu og her, hvor egentlig idræt ofte har sit fokus udenfor nuet, fx at vinde, at komme videre i en turnering, at sætte rekord m.m.

I kraft af min meget alsidige erfaring og viden indenfor en lang række områder (se cv) er jeg i stand til at arbejde ”multi-dimensionelt”, hvor jeg i undervisningssituationerne kan inddrage aspekter ved og erfaringer fra en lang række psykologiske, sociologiske og kulturelle områder, alt sammen med det formål at skabe den optimale resonans mellem kursist og underviser.

Fra den systemiske tankegang inddrager jeg også den dobbelte bevidsthed (”Anden ordens kybernetik”), der er et centralt redskab for at kunne balancere og bevidst skifte mellem de to paradigmer – at leve nu og her og at kunne erfare og planlægge.

Se i øvrigt under menupunktet ”At leve nu og her”